Zhejiang                             Shandong                                 Shanxi                                                           Henan

Jiangxi                                Fujian                                        Autonomous regions                                   Municipalities

Jiangsu                               Hubei                                        Shanxi                                                            Sichuan

Guangxi                              Hainan                                      Guangdong                                                   Special Administrative Region